Algemene voorwaarden

 

Privacy (A) en Algemene voorwaarden (b)
van Van Krimpen Consult bv

 

A. Privacybeleid Van Krimpen Consult bv

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 december 2023

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Van krimpen Consult bv. U dient zich ervan bewust te zijn dat Van krimpen Consult bv niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Van krimpen Consult bv respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Van krimpen Consult bv of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Van krimpen Consult bv of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Cookies

Wij verzamelen geen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt geen gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze evt. werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

C.S.J. van Krimpen, 0653399616 of info@vankrimpen.nl

 

B. Versie d.d. 22 december 2023

 1. Opdrachtuitvoering
  De overeenkomst of mantelovereenkomst is gebaseerd op de informatie die ons door de opdrachtgever tot nu toe is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan VAN KRIMPEN CONSULT BV heeft verstrekt.
  VAN KRIMPEN CONSULT BV zal zich inspannen de door VAN KRIMPEN CONSULT BV te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uit te voeren.
  VAN KRIMPEN CONSULT BV zal de opdracht vanuit een professionele onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal VAN KRIMPEN CONSULT BV met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
  De opdrachtgever is altijd een organisatie inzake P&O advies en aanverwante dienstverlening en inzake outplacement- loopbaanbegeleiding een begeleidingsbureau of de werkgever of ex-werkgever van (de)een te begeleiden perso(o)n(en).
  VAN KRIMPEN CONSULT BV kan een opdracht door een andere organisatie of rechtspersoon onder (gedeeltelijke) auspicien laten uitvoeren. E.e.a. zal geschieden i.o.m. de opdrachtgever.
  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle documenten en gegevens die VAN KRIMPEN CONSULT BV nodig heeft voor het conform de afgesproken planning uit te voeren van de opdracht, tijdig in het bezit van VAN KRIMPEN CONSULT BV komt. Verder moet VAN KRIMPEN CONSULT BV kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerker, van de opdrachtgever.

 2. Tarieven en kosten voor de opdracht
  In onze tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn standaard inbegrepen: de personele kosten en de kosten van de materialen, tenzij expliciet anders vermeld. Reis- en verblijfskosten kunnen separaat opgevoerd worden. Alle kosten zijn exclusief 21 % BTW.

  In de honorariumberekening zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de nota 60 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald, kan VAN KRIMPEN CONSULT BV vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen acht weken na de vervaldatum, kan VAN KRIMPEN CONSULT BV de uitvoering van de opdracht opschorten.

  Alle gerechtelijke alsmede buitenechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen laste. 
  De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht ten minste 15 procent van het te vorderen bedrag te bedragen.

  In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 3. Duur en afsluiting van de opdracht 
  De  duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van VAN KRIMPEN CONSULT BV, worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die VAN KRIMPEN CONSULT BV verkrijgt en de medewerking die wordt verleend, en natuurlijk door plaatsing van de kandidaat. VAN KRIMPEN CONSULT BV kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoeveel tijd voor het uitvoeren van de opdracht nodig zal zijn. Als richtlijn zal een maximale begeleidingstermijn gelden van een jaar.

  De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat de rekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Deze afrekening moet door de opdrachtgever worden goedgekeurd binnen 14 dagen na ontvangst. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert wordt de rekening geacht te zijn goedgekeurd.

 4. Voortijdige beëindiging van de opdracht
  De opdracht kan voortijdig worden beëindigd, indien één van de beide partijen van mening is dat de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd conform de overeenkomst en eventuele later schriftelijke vastgelegde nadere opdrachtspecificaties. In dat geval zal een opzegtermijn van een maand worden aangehouden voor opdrachten met een doorlooptijd van meer dan twee maanden. Hiertoe zal uiteraard worden overgegaan wanneer is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. Uitzondering zijn de jaarabonnementen. Deze worden voor de duur van 1 jaar afgesloten als zijnde helpdesk. Deze worden per jaar automatisch verlengd tenzij men voor 1 juni van voorgaande jaar schriftelijk opgezegd heeft.

  Over de opzegperiode van een specifieke opdracht, kan aan de opdrachtgever een vergoeding worden gevraagd. Deze vergoeding zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat in de opdracht tot dan toe gemiddeld maandelijks is gedeclareerd. Indien de betaling in zijn geheel vooraf heeft plaatsgevonden, zal na rato restitutie plaatsvinden.
  Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht zullen overigens de tot dan toe verrichte werkzaamheden normaal worden vergoed, zonder enige aanspraak of recht van welke aard dan ook voor de opdrachtgever.
  In geval één van de beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de ander recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

 5. Vertrouwelijkheid
  VAN KRIMPEN CONSULT BV is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. VAN KRIMPEN CONSULT BV zal verder in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever en de kandidaat. Evenzo zal de opdrachtgever zonder nadrukkelijke instemming onzerzijds, aan derden geen mededelingen doen over VAN KRIMPEN CONSULT BV zijns aanpak, werkwijze e.d.

 6. Aansprakelijkheid
  De resultaten van toepassing en gebruik van de door VAN KRIMPEN CONSULT BV verrichte studies, training en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van VAN KRIMPEN CONSULT BV vallen.
  Ofschoon de opdracht door VAN KRIMPEN CONSULT BV naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan VAN KRIMPEN CONSULT BV geen garanties geven voor de resultaten van de door VAN KRIMPEN CONSULT BV verrichte werkzaamheden. VAN KRIMPEN CONSULT BV heeft een inspanningsverplichting.

  VAN KRIMPEN CONSULT BV is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade, noch voor schade geleden door derden, waarvoor de opdrachtgever VAN KRIMPEN CONSULT BV vrijwaart. 
  VAN KRIMPEN CONSULT BV is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade tengevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voorzover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht worden genomen.

  In geen geval zal deze aansprakelijkheid van het adviesbureau voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de hem voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

  Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de aanvraag van de opdracht niet waren voorzien, dan zal een te stellen arbitragecommissie, of een uitspraak van een rechtbank uitsluitsel geven over de te nemen stappen. Het in wederzijdse harmonie naar een oplossing zoeken, wordt uiteraard meegenomen in het oplossen van een eventueel geschil.

 7. Op bovenstaande bepalingen is het Nederlandse recht van toepassing.

Winterswijk, 22 december 2023 C.v. Krimpen, VAN KRIMPEN CONSULT BV