Klachtenreglement

 

Dienstverlener: Van Krimpen Consult B.V. 
Adres: Lekstraat 11, 7103 JS Winterswijk.

 

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Zutphen onder nummer 06074250.
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd.

 

Van Krimpen Consult B.V., rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar algemeen directeur de heer C.S.J. van Krimpen, verklaart met betrekking tot haar dienstverlening, dat het volgende klachtenreglement van toepassing is.

 

Een klacht kan mondeling alswel schriftelijk bij Van Krimpen Consult B.V. worden ingediend. Voor de inhoudelijke duidelijkheid streven wij er naar om schriftelijke klachten te ontvangen. De klacht kan betrekking hebben op gedragingen en/of uitlatingen van en/of behandeling door een medewerker van Van Krimpen Consult B.V. dan wel een door Van Krimpen Consult B.V. ingeschakelde derde.

 

Een klacht wordt ondertekend en bevat tenminste:

  • Naam en adres van de melder
  • Datum van de melding
  • Omschrijving van de klacht: uitlatingen, gedragingen en/of handelingen waarover geklaagd word

 

De klager dient bij voorkeur een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht te ontvangen.

De klager krijgt een bevestiging van de ingediende klacht.

 

Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een uitlating, gedraging of handeling betreft die langer dan een jaar geleden is.

 

Bij het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager en/of de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

 

De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de uitlating, gedraging of handeling waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest.

 

Zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen dient er van deze gelegenheid een schriftelijk verslag te worden opgemaakt.

 

De klacht dient binnen 4 weken na indiening te worden afgehandeld.

 

De klacht wordt schriftelijk afgehandeld. In het schrijven staat een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van de klacht, alsmede van de eventuele maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.

 

Van Krimpen Consult B.V. draagt zorg voor een registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten evenals van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen.

 

Dienstverlener verklaart dat hij de verklaring naar waarheid heeft ingevuld.

 

Opgemaakt te Winterswijk, 22 december 2023

C.S.J. van Krimpen
Algemeen directeur